Akademio de Esperanto: La Oficialaj Aldonoj al la Universala Vortaro

Unua Oficiala Aldono al Universala Vortaro

prizorgita de Théophile CART

PARIS, ESPERANTISTA CENTRA OFICEJO, 1909


I. Klariga noto

Tiu listo estas unua listo.

Ĝi, sekve, ne estas plena.

Oni tute ne intencis doni plenajn seriojn. Iom post iom, la serioj plipleniĝos. Se, ekzemple, oni citis la vorton “diplomato” kaj ne “diplomatio”, tio tute ne signifas, ke la vorto “diplomatio” ne estas akceptinda. Per analogio oni tute prave uzos ĝin kaj ĝi trovos lokon en alia listo.

Tiuj jaraj aldonoj kunfandiĝos fine en Universala Vortaro plenigita.

Kelkaj Lingvo-komitatanoj preferus, ke oni ne akceptu apud “astrologiisto”, kiun oni ĉiam rajtas uzi, la formon “astrologo”, kiu estas speciala radiko; sed tiuj pli mallongaj formoj (astrologo, astronomo k.t.p.), aprobitaj de la granda plimulto de la Lingvo-komitatanoj kaj jam ĝenerale uzataj, estas ofte multe pli oportunaj, kaj tute ne malpliigas la facilecon de la lingvo.

Aliaj dezirus klarigajn notojn por ĉiu vorto, sed tiu Aldono tute ne celas anstataŭi la naciajn vortarojn, kies tasko estas doni plenajn klarigojn. Tie ĉi sufiĉas montri la veran signifon per noteto komunkomprenebla (arch., bot., k.t.p.) en la unua kolono, des pli, ke la komparo inter la diverslingvaj tradukoj estas granda helpilo.

Tiamaniere, per nerapida sed certa irado, nia oficiala komuna vortaro ĉiam pli kaj pli riĉiĝos, ĝiaj mankoj ĉiam pli kaj pli malaperos, sen ia rompo en la uzado de nia lingvo.

II. Unua Oficiala Aldono al Universala Vortaro

(Radikoj akceptitaj de la Lingva Komitato)

La steleto * montras la vortojn cititajn en: A. E. WACKRILL: Zamenhofaj Vortoj (Centra Oficejo, 51, rue de Clichy, Paris).

La ekzemploj en tiu verko tre ofte plene klarigas la sencon aŭ la sencojn. ― Kiam la klarigoj en la franca traduko estas facile kompreneblaj por ĉiuj, oni ne ripetis ilin en la ceteraj lingvoj.

A

*abism' abîme | abyss | Abgrund | пропасть, бездна | przepaść.

*abort' avorter | abort, miscarry | abortieren | выкинуть (недоноска) | poronić.

*absolut' absolu | absolute | unbeschränkt, absolut | абсолютный | absolutny.

*abstrakt' abstrait | abstract | abstrakt | отвлеченный, абстрактный | abstrakcyjny, oderwany.

*absurd' absurde | absurd | absurd | нелѣпый | niedorzeczny.

* sufikso por montri malŝatan, malestiman sencon.

*adept' adepte | adept | Adept | приверженецъ | adept.

*adjutant' aide de camp | adjutant | Adjutant | адъютантъ | adjutant.

*admiral' amiral | admiral | Admiral | адмиралъ | admirał.

*adopt' adopter | adopt | adoptieren | усыновлять | adoptować.

*adres' adresse (de lettre) | address | Adresse | адресъ | adres.

advent' Avent | Advent | Advent | филипповъ постъ | adwent.

*advokat' avocat | counsel, advocate | Advokat | адвокатъ | adwokat.

aerolit' aérolithe | aerolite | Luftstein | аэролитъ | aerolit.

afiks' affixe | affix | Affix | афиксъ | przyrostek.

afiŝ' affiche | poster, placard | Anschlag (an Säule) | афиша | afisz.

*aforism' aphorisme | aphorism, maxim | Aphorismus | афоризмъ | aforyzm.

afrank' affranchir | pay the postage | frankieren | франкировать | frankować.

afust' affût (de canon) | gun-carriage | Lafette | лафетъ | laweta.

*agat' agate | agate | Achat | агатъ | agat.

agent' agent | agent | Agent | агентъ | ajent.

*agoni' agonie | death-agony | Agonie, Todeskampf | агонія | konanie.

agraf' agrafe | clasp | Agraffe | застежка | agrafka, haftka.

*agronomi' agronomie | husbandry | Feldbaukunde, Agronomie | агрономія | agronomja.

(↓1)

akaci' acacia | acacia | Akazie | акація | akacja.

*akademi' académie | academy | Akademie | академія | akademja.

akci' action (finance) | share | Aktie | акція | akcja (papier).

akciz' accise (impôt sur les boissons etc.) | excise | Akzise | акцизъ | akcyza.

*akord' accord (mus., gram., etc.) | accord | Akkord | аккордъ (муз.), согласованіе (грамм.) | akord.

aksiom' axiome | axiom | Axiom, Grundsatz | аксіома | aksjomat.

*akt' acte (théâtre, document) | act, deed | Akt (der), Akte (die) | актъ | akt.

*aktiv' actif (gram.) | active | aktiv, tätig | активный | czynny.

*aktor' acteur | actor | Schauspieler | актеръ | aktor.

*akurat' ponctuel | punctual | pünktlich | аккуратный | akuratny, punktualny.

akvarel' aquarelle | aquarelle, water colours | Aquarell | акварель | akwarela.

akvari' aquarium | aquarium | Aquarium | акварій | akwarjum.

alabastr' albâtre | alabaster | Alabaster | алебастръ | alabaster.

*alarm' alarmer | alarm | alarmieren | бить тревогу | alarmować.

*album' album | album | Album | альбомъ | album.

*ale' allée | alley | Allee | аллея | aleja.

*alegori' allégorie | allegory | Allegorie | аллегорія | alegorja.

*alfabet' alphabet | alphabet | Alphabet | алфавитъ | alfabet.

*algebr' algèbre | algebra | Algebra | алгебра | algiebra.

*aligator' alligator | alligator | Alligator | аллигаторъ | aligator.

*alkohol' alcool | alcohol | Alkohol | алкоголь | alkohol.

alkov' alcôve | alcove | Alkoven | альковъ | alkowa.

*almanak' almanach | almanack | Almanach | альманахъ | kalendarz.

*ambasador' ambassadeur | ambassador | Gesandter | посланникъ | ambasador.

ambici' ambition | ambition | Ehrgeiz | честолюбіе | ambicja.

ambr' ambre | ambergris | Ambra | амбра | ambra.

*ambrozi' ambroisie | ambrosia | Ambrosia | амврозія | ambrozja.

ambulanc' ambulance | ambulance | Ambulanz | подвижной лазаретъ | ambulans.

*amfor' amphore | amphora | Amphore | амфора | amfora.

amnesti' amnistie | amnesty | Amnestie | амнистія | amnestja.

amput' amputer | amputate | amputieren | ампутировать | amputować.

*analiz' analyser | analyse | zergliedern, analysieren | анализировать | analizować.

analogi' analogic | analogy | Analogie | аналогія | analogja.

*anatomi' anatomie | anatomy | Anatomie | анатомія | anatomja.

anĉov' anchois | anchovy | Anchovis | анчоусъ | serdela.

*anekdot' anecdote | anecdote | Anekdote | анекдотъ | anegdota.

angin' angine | quinsy | Angina, Bräune | ангина | angina.

*anonim' anonyme | anonymous | anonym | анонимный | anonimowy.

anten' antenne | antenna | Fühlhorn | щупальце | macka.

antilop' antilope | antelope | Antilope | антилопа | antylopa.

*antipati' antipathie | antipathy | Abneigung | антипатія | antypatja.

*antipod' antipode | antipodes | Antipode | антиподъ | antypod.

*antropologi' anthropologie | anthropology | Anthropologie | антропологія | antropologja.

*aparat' appareil | apparatus | Apparat | аппаратъ | aparat.

*apati' apathie | apathy | Apathie | апатія | apatja.

*apetit' appétit | appetite | Appetit | апетитъ | apetyt.

apoge' apogée (astr.) | apogee | Apogäum, Erdferne | апогей | apogeum, szczyt.

apokrif' apocryphe | apocryphal | apokryphisch | апокрифъ | apokryf.

apolog' apologue | apologue | Apolog | апологъ | apolog.

apopleksi' apoplexie | apoplexy | Schlagfluss | апоплексія | apopleksja.

apostol' apôtre | apostle | Apostel | апостолъ | apostoł.

apotek' pharmacie | drug-store | Apotheke | аптека | apteka.

areometr' aréomètre | areometer | Aräometer | ареометръ | areometr.

ari' air (mus.) | air | Arie | арія | arja.

*aristokrat' aristocrate | aristocrat | Aristokrat | аристократъ | arystokrata.

*aritmetik' arithmétique | arithmetic | Arithmetik | ариѳметика | arytmetyka.

arkad' arcade | arcade | Arkade | аркада | arkada.

*arme' armée | army | Armee | армія | armja.

*arom' arome | aroma | Aroma | ароматъ | aromat, woń.

arpeĝ' arpège | arpeggio | Arpeggio | арпеджіо | arpeggio.

artileri' artillerie | artillery | Artillerie | артиллерія | artylerja.

asert' assurer, affirmer | assert | versichern, behaupten | утверждать | twierdzić.

*asesor' assesseur | assessor | Assessor | ассесоръ | asesor.

asfalt' asphalte | asphalt | Asphalt | асфальтъ | asfalt.

asoci' association | association | Association | ассоціація | stowarzyszenie.

aspekt' aspect | aspect | Anblick, Aussehen | наружность | wygląd.

astm' asthme | asthma | Asthma, Atemnot | астма | astma.

*astr' astre | planet, star, heavenly body | Gestirn | небесное свѣтило | ciało niebieskie.

*astrolog' astrologue | astrologer | Astrolog | астрологъ | astrolog.

(↓2)

astrologi' astrologie | astrology | Astrologie | астрологія | astrologja.

astronom' astronome | astronomer | Astronom | астрономъ | astronom.

astronomi' astronomie | astronomy | Astronomie | астрономія | astronomja.

*atlet' athlète | athlete | Athlet | атлетъ | atleta.

*atmosfer' atmosphère | atmosphere | Atmosphäre | атмосфера | atmosfera.

atom' atome | atom | Atom | атомъ | atom.

atribu' attribuer | attribute | zuschreiben | приписывать | przypisywać.

*aŭdienc' audience | audience, interview | Audienz | аудіенція | audjencja.

*aŭkci' encan | auction | Auktion | аукціонъ | licytacja.

aŭtentik' authentique | authentic | authentisch, echt | подлинный | autentyczny.

*aŭtomat' automate | automaton | Automat | автоматъ | automat.

*aŭtomobil' automobile | motor-car | Automobil | автомобиль | automobil.

*aŭtor' auteur | author | Autor, Urheber | авторъ | autor.

*aŭtoritat' autorité | authority | Autorität | авторитетъ | autorytet.

B

*bal' bal | ball, dancing | Ball (Tanz) | балъ | bal.

*balast' ballast, lest | ballast | Ballast | балластъ | balast.

*balkon' balcon | balcony | Balkon | балконъ | balkon.

*banderol' bande (de papier) | paper band, wrapper | Kreuzband | бандероль | banderola.

*bank' banque | bank | Bank (Geld-) | банкъ | bank.

*bankrot' faire faillite | become bankrupt | Bankerott machen | банкротиться | bankrutować.

*barbar' barbare | barbarous | barbarisch | варваръ | barbarzyńca.

*bard' barde | bard | Barde | бардъ | bard.

*bariton' baryton | baritone | Bariton | баритонъ | baryton.

*barometr' baromètre | barometer | Barometer | барометръ | barometr.

*baron' baron | baron | Baron | баронъ | baron.

*bas' basse (voix) | bass (mus.) | Bass | басъ | bas.

*bastard' bâtard | bastard | Bastard | незаконнорожденный | bękart.

batalion' bataillon | battalion | Bataillon | баталіонъ | bataljon.

bateri' batterie | battery | Batterie | батарея | baterja.

*baz' base | basis, base | Base (arch., chem) | основаніе, база | podstawa.

*bazilisk' basilic | basilisk | Basilisk | василискъ | bazyliszek.

beletristik' belles-lettres | belles-lettres | Belletristik | беллетристика | beletrystyka.

benzin' benzine | benzine | Benzin | бензинъ | benzyna.

*bibli' Bible | Bible | Bibel | библія | biblja.

*bibliotek' bibliothèque | library | Bibliothek | библіотека | bibljoteka.

bicikl' bicycle | bicycle | Zweirad | велосипедъ | bicykl.

bifstek' bifteck | beefsteak | Beefsteak | бифштексъ | befsztyk.

*bigot' bigot | bigot | Frömmler | ханжа | bigot.

bilanc' bilan | balance sheet | Bilanz | балансъ | bilans.

*bild' image | image, picture | Bild | изображеніе, картина | obraz.

*biologi' biologie | biology | Biologie | біологія | biologja.

bitum' bitume | bitumen | Bitumen, Erdpech | битумъ | smoła ziemna.

bivak' bivouac | bivouac | Biwak | бивакъ | biwak.

*blasfem' blasphème | blasphemy | Gotteslästerung | богохульство | bluźnierstwo.

blazon' blason | blazonry | Wappen | гербъ | herb.

bluz' blouse | blouse | Bluse | блуза | bluza.

boks' boxer | box (fight) | boxen | боксировать | boksować.

*bombard' bombarder | bombard | bombardieren | бомбардировать | bombardować.

*bordel' bordel | brothel | Bordell | бордакъ | burdel.

*botanik' botanique | botany | Botanik | ботаника | botanika.

broĉ' broche | brooch | Brosche | брошь | brosza.

*brom' brome | bromine | Brom | бромъ | brom.

*broŝur' brochure | pamphlet | Broschüre | брошюра | broszura.

*buduar' boudoir | boudoir | Boudoir | будуаръ | buduar.

buks' buis | box (tree) | Buchsbaum | буксъ | bukszpan.

*bulvard' boulevard | boulevard | Boulevard | бульваръ | bulwar.

bust' buste | bust | Büste | бюстъ | bjust.

C

*car' tsar | czar | Zar | царь | car.

*cend' cent (monnaie) | cent (coin) | Cent | центъ | cent.

*centim' centime | centime | Centime | центимъ | centym.

*centimetr' centimètre | centimeter | Zentimeter | центиметръ | centymetr.

*centr' centre | centre | Zentrum | центръ | centrum, środek.

cenzur' censure | censure | Zensur | цензура | cenzura.

*ceremoni' cérémonie | ceremony | Zeremonie | церемонія | ceremonja.

cidr' cidre | cider | Zider, Apfelwein | сидръ | cydr.

*cigan' tzigane | gypsy | Zigeuner | цыганъ | cygan.

cikut' ciguë | hemlock | Schierling | цикута | cykuta.

*cilindr' cylindre | cylinder | Zylinder | цилиндръ | cylinder.

*cirk' cirque | circus | Zirkus | циркъ | cyrk.

citadel' citadelle | citadel | Zitadelle | цитадель | cytadela.

*civil' civil | civil (non-military) | zivil | гражданскій | cywilny.

Ĉ

ĉek' chèque | cheque | Scheck, Zahlschein | чекъ | czek.

D

deficit' déficit | deficit | Defizit | дефицитъ | deficyt.

*definitiv' définitif | definitive | definitiv | окончательный | ostateczny.

*dekan' doyen | dean | Dekan | деканъ | dziekan.

*deklam' déclamer | declaim | deklamieren | декламировать | deklamować.

*deklar' déclarer | declare | deklarieren | объявить | oświadczyć.

*dekolt' décolleter | bare the neck | ausschneiden (das Kleid am Hals) | декольтировать | dekoltować.

dekret' décret | decree | Dekret | декретъ | dekret.

deleg' déléguer | delegate | abordnen | делегировать | delegować.

depeŝ' dépêche | dispatch | Depesche | депеша | depesza.

*desert' dessert | dessert | Dessert, Nachtisch | десертъ | desert.

*despot' despote | despot | Despot | деспотъ | despota.

*destin' destiner | destine | bestimmen | предназначать | przeznaczać.

*diadem' diadème | diadem | Diadem | діадема | djadem.

*diafragm' diaphragme | diaphragm | Zwerchfell | грудобрюшная преграда | przepona bruszna.

*diagnoz' diagnostic | diagnosis | Diagnose | діагнозъ | djagnoza.

diagonal' diagonale | diagonal | Diagonale | діагональ | przekątna.

diakon' diacre | deacon | Diakonus | діаконъ | djakon.

*dialekt' dialecte | dialect | Dialekt | діалектъ | djalekt.

*dialog' dialogue | dialogue | Dialog | діалогъ | djalog.

*diametr' diamètre | diameter | Diameter, Durchmesser | діаметръ | średnica.

*diet' diète (régime) | diet | Diät | діэта | dyeta.

difterit' diphtérie | diphtheria | Diphtheritis | дифтеритъ | dyfteryt.

diftong' diphtongue | diphthong | Diphthong | двугласная | dwugłoska.

dinasti' dynastie | dynasty | Dynastie | династія | dynastja.

*diplom' diplôme | diploma | Diplom | дипломъ | dyplom.

*diplomat' diplomate | diplomatist | Diplomat | дипломатъ | dyplomata.

*direktor' directeur | director | Direktor | директоръ | dyrektor.

disenteri' dysenterie | dysentery | Dysenterie, Ruhr | дизентерія | dyzenterja.

disk' disque | disk | Diskus, Scheibe | дискъ | dysk.

diskret' discret | discreet | diskret, verschwiegen | сдержанный | dyskretny.

diskut' discuter | discuss | diskutieren | обсуждать | dyskutować.

dispepsi' dyspepsie | dyspepsia | Verdauungsschwäche | диспепсія, разстройство пищеваренія | niestrawność.

distanc' distance | distance | Distanz, Abstand | разстояніе | odległość.

divizi' division (milit.) | division | Division | дивизія | dywizja.

*dog' dogue | bulldog, mastiff | Dogge | догъ | dog.

*doktor' docteur | doctor | Doktor | докторъ | doktór.

doktrin' doctrine | doctrine | Doktrin, Lehre | доктрина | doktryna.

*dokument' document | document | Dokument | документъ | dokument.

*dolar' dollar | dollar | Dollar | долларъ | dolar.

*doz' dose | dose | Dosis | доза | doza.

*dragon' dragon (milit.) | dragoon | Dragoner | драгунъ | dragon.

*dram' drame | drama | Drama | драма | dramat.

dromedar' dromadaire | dromedary | Dromedar | дромадеръ | dromader.

*duel' duel | duel | Duell | дуэль | pojedynek.

duet' duo (mus.) | duet | Duett | дуэтъ | duet.

*dukat' ducat | ducat | Dukaten | дукатъ | dukat.

E

*ebri' ivre | drunk | betrunken | пьяный | pijany.

*eden' Eden | Eden | Eden | эдемъ, рай | eden, raj.

*egid' égide | Ægis | Aegide, Schutz | эгида | egida.

*egoism' égoïsme | egoism | Egoismus, Eigenliebe | эгоизмъ | egoizm.

egoist' égoïste | egoist | Egoist | эгоистъ | egoista.

*eklezi' Eglise (société) | the Church | Kirche | церковь | kościół.

*ekonomi' économie | economy | Oekonomie | экономія | oszczędność.

*ekskrement' excrément | excrement | Exkrement | экскрементъ | ekskrement.

*eksperiment' expérience | experiment | Experiment | экспериментъ, опытъ | doswiadczenie.

eksport' exporter | export | exportieren | экспортировать, вывозить | eksportować, wywozić.

*ekspres' exprès (messager) | express, messenger | Express, Eilbote | экспрессъ | posłaniec.

*ekstaz' extase | ecstasy | Ekstase | экстазъ | ekstaza.

ekstrakt' extrait | extract | Extrakt | экстрактъ | ekstrakt.

*ekvator' équateur | equator | Aequator | экваторъ | równik.

*ekzem' eczéma | eczema | Ekzem, Hautausschlag | экзема | egzema.

*elegant' élégant | elegant | elegant | изящный | elegancki.

elegi' élégie | elegy | Elegie | элегія | elegja.

*elektr' électricité | electricity | Elektrizität | электричество | elektryczność.

*element' élément | element | Element | элементъ | element.

*eliksir' élixir | elixir | Elixier | элексиръ | eliksir.

*elips' ellipse (géom.) | ellipse | Ellipse | эллипсисъ | elipsa.

elizi' élision | elision | Elision | выпущеніе (гласной) | usunięcie.

emancip' émanciper | emancipate | emanzipieren | эманципировать | emancypować.

emblem' emblème | emblem | Emblem, Abzeichen | эмблема | emblemat.

*emulsi' émulsion | emulsion | Samenmilch, Emulsion | эмульсія | emulsja.

*energi' énergie | energy | Energie | энергія | energja.

enket' enquête | inquiry, inquest | Enquete, Umfrage | анкета | ankieta.

*epidemi' épidémie | epidemic | Epidemie, Seuche | эпидемія | epidemja.

epiderm' épiderme | epidermis | Oberhaut, Epidermis | эпидерма | naskórek.

epigraf' épigraphe | epigraph | Aufschrift | эпиграфъ | epigraf.

epigram' épigramme | epigram | Epigramm | эпиграмма | epigramat.

epilepsi' épilepsie | epilepsy | Epilepsie, Fallsucht | эпилепсія | epilepsja.

epilog' épilogue | epilogue | Epilog, Schlusswort | эпилогъ | epilog.

*epitet' épithète | epithet | Epitheton, Beiwort | эпитетъ | epitet.

epizod' épisode | episode | Episode | эпизодъ | epizod.

epope' épopée | epopee | Epopöe, Heldenlied | эпопея | epopeja.

*estetik' esthétique | aesthetic | ästhetisch | эстетическій | estetyczny.

estrad' estrade | estrade, platform | Estrade, Rednerbühne | эстрада | estrada.

etik' éthique | ethics | ethisch | этическій | etyczny.

*etiologi' étiologie | etiology | Aetiologie | этіологія | etjologja.

*evangeli' Evangile | Gospel | Evangelium | евангеліе | ewangielja.

eventual' éventuel | eventual | eventuell | эвентуальный | ewentualny.

*evident' évident | evident | augenscheinlich | очевидный | oczywisty.

ezofag' œsophage | œsophagus | Speiseröhre, Schlund | пищепроводъ | gardziel.

F

faksimil' fac-simile | facsimile | Faksimile | факсимиле | faksymile.

*fakt' fait | fact | Tatsache | фактъ | fakt.

*fakultat' faculté | faculty (of a University) | Fakultät | факультетъ | fakultet.

*fantazi' fantaisie | fancy, fantasy | Phantasie | фантазія | fantazja.

farmaci' pharmacie (science) | pharmacy | Pharmazie | фармація | farmacja.

fars' farce, plaisanterie | farce | Farce, Posse, Schwank | фарсъ | farsa.

fasad' façade | façade | Fassade | фасадъ | fasado.

*fatal' fatalité | destiny, fate | Fatalität, Verhängnis | рокъ | fatalność.

faz' phase (astr.) | phase | Phase, Entwicklungsstufe | фаза | faza.

fazeol' haricot | kidney bean | Bohne | фасоль | fasola.

federaci' fédération | federation | Föderation | федерація | federacja.

*felieton' feuilleton | feuilleton | Feuilleton | фельетонъ | feljeton.

*fenomen' phénomène | phenomenon | Phänomen | феноменъ | fenomen.

*feston' feston | festoon | Feston | фестонъ | feston.

fetiĉ' fétiche | fetish | Fetisch | фетишъ | fetysz.

*fi' fi! | fie! for shame! | pfui! | тьфу! | fe!.

*fiask' fiasco | fiasco | Fiasko, Misserfolg | фіаско | fjasko.

*fiks' fixer | fix | befestigen, festsetzen | фиксировать | utrwalić.

fiktiv' fictif | fictitious | fiktiv, erdichtet | фиктивный | fikcyjny.

filantrop' philanthrope | philanthroper | Philanthrop | филантропъ | filantrop.

*filantropi' philanthropie | philanthropy | Philanthropie | филантропія | filantropja.

filolog' philologue | philologer | Philologe | филологъ | filolog.

filologi' philologie | philology | Philologie | филологія | filologja.

*filozof' philosophe | philosopher | Philosoph | философъ | filozof.

*filozofi' philosophie | philosophy | Philosophie | философія | filozofja.

final' finale (mus.) | finale | Finale, Schlussstück | финалъ | finał.

*financ' finance | finance | Finanzen | финансы | finanse.

*fizik' physique | physics | Physik | физика | fizyka.

*fiziologi' physiologie | physiology | Physiologie | физіологія | fizjologja.

*fizionomi' physionomie | physiognomy | Physiognomie | физіономія | fizjonomja.

*fleksi' flexion (gram.) | inflection | Flexion | флексія | fleksja.

fonetik' phonétique | phonetic | phonetisch | фонетика | fonetyka.

format' format | size (of a book) | Format | форматъ | format.

*formul' formule | formula | Formel | формула | formuła.

*fotograf' photographier | photograph | photographieren | фотографировать | fotografować.

frakci' fraction | fraction | Fraktion | фракція | frakcja, stronnictwo.

*frank' franc (monnaie) | franc | Frank | франкъ | frank.

*fraz' phrase | phrase, sentence | Phrase, Satz | фраза | zdanie, frazes.

fregat' frégate | frigate | Fregatte | фрегатъ | fregata.

frit' frire (tr.) | fry | in der Pfanne backen | жарить (на сковородѣ) | smażyć.

frivol' frivole | frivolous | frivol, leichtfertig | фривольный | płochy.

fronton' fronton | pediment | Giebel | фронтонъ | fronton.

*funkci' fonction | function | Funktion | функція | funkcja.

*furi' furie (myth.) | Fury | Furie | фурія | furja.

G

*galer' galère | galley | Galeere | галера | galera.

*galop' galop | gallop | Galopp | галопъ | galop.

gangli' ganglion | ganglion | Ganglion, Nervenknoten | ганглій, узелъ (нервный) | węzeł nerwowy.

gangren' gangrène | gangrene | Brand (med.) | гангрена | gangrena.

gardeni' gardenia | gardenia | Gardenia | гарденія | gardenja.

*garnizon' garnison | garrison | Garnison | гарнизонъ | garnizon.

gaz' gaze | gauze | Gaze | газъ (матерія) | gaza.

*general' général (milit.) | a general | General | генералъ | gienerał.

*geni' génie (talent) | genius | Genie | геній | gienjusz.

*geografi' géographie | geography | Geographie | географія | gieografja.

geologi' géologie | geology | Geologie | геологія | gieologja.

*geometri' géométrie | geometry | Geometrie | геометрія | gieometrja.

gerani' géranium | geranium | Geranium | геранія | gieranja.

gerundi' gérondif (gram.) | gerund | Gerundium | герундій | gerundium.

*gigant' géant | giant | Riese | гигантъ | olbrzym.

gilotin' guillotine | guillotine | Guillotine | гильотина | gilotyna.

gimnastik' gymnastique | gymnastics | Gymnastik | гимнастика | gimnastyka.

*girland' guirlande | garland | Girlande | гирлянда | girlanda.

glicerin' glycérine | glycerine | Glyzerin | глицеринъ | gliceryna.

gliciriz' réglisse | liquorice | Lakritze | лакрица | lukrecja.

glikoz' glucose | glucose | Glykose, Traubenzucker | глюкоза | glukoza.

gondol' gondole | gondola | Gondel | гондола | gondola.

*grafologi' graphologie | graphology | Graphologie | графологія | grafologja.

*gram' gramme | gram | Gramm | граммъ | gram.

*grandioz' grandiose, sublime | grand | grossartig | грандіозный | wspaniały.

gulden' florin | florin | Gulden | гульденъ | gulden.

Ĝ

*ĝeneral' général (adj) | general | allgemein | общій, генеральный | ogólny, powszechny.

H

hamak' hamac | hammock | Hängematte | гамакъ | hamak.

*harmoni' harmonie | harmony | Harmonie | гармонія | harmonja.

harpun' harpon | harpoon | Harpune | гарпунъ | harpun.

*he; hé! | eh! | he! holla! heda! | гей! | hej!.

hebre' juif, hébreu | Hebrew | Hebräer | еврей | żyd.

*hekatomb' hécatombe | hecatomb | Hekatombe | гекатомба | hekatomba.

*hektar' hectare | hectare | Hektar | гектаръ | hektar.

*herold' héraut | herald | Herold | герольдъ | herold.

hiacint' jacinthe | hyacinth | Hyazinthe | гіацинтъ | hiacynt.

hidrofobi' hydrophobie | hydrophobia | Wasserscheu | водобоязнь, гидрофобія | wodowstręt.

*hien' hyène | hyena | Hyäne | гіена | hiena.

*higien' hygiène | hygiene | Hygiene | гигіена | hygjena.

*himn' hymne | hymn | Hymne | гимнъ | hymn.

hipopotam' hippopotame | hippopotamus | Nilpferd | гиппопотамъ | hipopotam.

*hipotek' hypothèque | mortgage | Hypothek | ипотека | hipoteka.

*hipotez' hypothèse | hypothesis | Hypothese | гипотеза | hipoteza.

histeri' hystérie | hysterics | Hysterie | истерія | histerja.

hoboj' hautbois | oboe | Hoboe | гобой | obój.

homeopati' homéopathie | homeopathy | Homöopathie | гомеопатія | homeopatja.

*homonim' homonyme | homonym | Homonym | омонимъ | homonim.

*horizont' horizon | horizon | Horizont | горизонт | horyzont.

hospital' hôpital | hospital | Hospital | больница | szpital.

human' humain | humane | human | гуманный | humanitarny.

I

*ide' idée | idea | Idee | идея | ideja.

*ideal' idéal | ideal | Ideal | идеалъ | ideał.

*ident' identique | identical | identisch | тождественный | identyczny.

*idiot' idiot | idiot | Idiot | идіотскій | idjotyczny.

ilustr' illustrer (orner de gravures) | illustrate | illustrieren | иллюстрировать | ilustrować.

iluzi' illusion | illusion | Illusion | иллюзія | iluzja.

imperial' impériale (de voiture) | roof (of a coach) | Imperiale | имперіалъ (конки) | imperjal.

*impon' en imposer | impose | imponieren | импонировать | imponować.

import' importer | import | importieren | ввозить | importować.

impost' impôt | impost | Steuer | налогъ | podatek.

improviz' improviser | improvize | improvisieren | импровизировать | improwizować.

impuls' impulsion | impulsion | Impuls, Antrieb | импульсъ | impuls.

individu' individu | individual | Individuum | индивидъ | indywiduum.

*infanteri' infanterie | infantry | Infanterie | пѣхота | piechota.

*inform' informer | inform | informieren | освѣдомлять | informować.

*inkognit' incognito | incognito | Inkognito | инкогнито | inkognito.

*inkvizici' inquisition | Inquisition | Inquisition | инквизиція | inkwizycja.

*inkvizitor' inquisiteur | inquisitor | Inquisitor | инквизиторъ | inkwizytor.

insist' insister | insist | beharren | настаивать | nalegać.

*inspektor' inspecteur | inspector | Inspektor | инспекторъ | inspektor.

*instinkt' instinct | instinct | Instinkt | инстинктъ | instynkt.

*instituci' institution | institution | Institution | учрежденіе | instytucja.

*instrument' instrument | instrument | Instrument | инструментъ | instrument.

*inteligent' intelligent | intelligent | intelligent | интелигентный | inteligientny.

interpret' interpréter | interpret | interpretieren, dolmetschen | истолковывать | interpretować.

invalid' invalide | invalid | Invalide | инвалидъ | inwalid.

iris' iris (anat.) | iris | Iris | радужная оболочка | tęczówka.

*ironi' ironie | irony | Ironie | иронія | ironja.

istm' isthme | isthmus | Isthmus | перешеекъ | istm, międzymorze.

J

jaguar' jaguar | jaguar | Jaguar | ягуаръ | jaguar.

*jezuit' jésuite | Jesuit | Jesuit | езуитъ | jezuita.

jod' iode | iodine | Jod | іодъ | jod.

*jubile' jubilé | jubilee | Jubiläum | юбилей | jubileusz.

junk' jonc | rush (bot.) | Binse | ситникъ | sitowie.

*jurist' juriste | jurist | Jurist | юристъ | prawnik.

Ĵ

*ĵargon' jargon | jargon | Jargon | жаргонъ | żargon.

*ĵurnal' journal | journal | Journal | журналъ | dziennik.

K

*kabal' cabale | cabala | Kabbalah | кабала | kabała.

kabl' câble | cable, rope | Kabel | кабель | kabel.

*kadavr' cadavre | corpse | Leiche | трупъ | trup.

kadenc' cadence | cadence | Kadenz, Tonfall | кадансъ | kadencja (muz.).

kadet' cadet (milit.) | cadet | Kadett | кадетъ | kadet.

kaj' quai | quay, wharf | Kai | набережная | brzeg rzeki, bulwar.

kaka' cacao | cocoa | Kakao | какао | kakao.

*kalendar' calendrier | calendar | Kalender | календарь | kalendarz.

*kalkan'um' talon (chauss.) | heel (of a shoe) | Absatz | каблукъ | obcas.

*kamarad' camarade | comrade, fellow | Kamerad | товарищъ | towarzysz.

kameli' camélia | camelia | Kamelie | камелія | kamelja.

*kanal' canal | channel | Kanal | каналъ | kanał.

*kandidat' candidat | candidate | Kandidat | кандидатъ | kandydat.

kanibal' cannibale | cannibal | Kannibale | людоѣдъ | ludożerca.

kanon' canon (artil., relig.) | cannon, canon | Kanon, Kanone | пушка, канонъ | armata, kanon.

kanonik' chanoine | prebendary | Kanonikus | каноникъ | kanonik.

kantat' cantate | cantata | Kantate | кантата | kantata.

*kapital' capital (fonds) | capital | Kapital | капиталъ | kapitał.

*kaporal' caporal | corporal | Korporal | капралъ | kapral.

*karakteriz' caractériser | characterize | charakterisieren, kennzeichnen | характеризовать | charakteryzować.

karambol' caramboler | to cannon at billiards | karambolieren | карамболировать | karambolować.

*karat' carat | carat | Karat | каратъ | karat.

karavan' caravane | caravan | Karawane | караванъ | karawana.

karcer' cachot | dungeon | Karzer | карцеръ | koza, areszt.

*karn' chair | flesh | Fleisch (am Körper) | мясо (на тѣлѣ) | ciało.

*kast' caste | caste | Kaste | каста | kasta.

*katafalk' catafalque | catafalque | Katafalk, Leichengerüst | катафалкъ | katafalk.

katalepsi' catalepsie | catalepsy | Starrsucht | каталепсія | katalepsja.

*katalog' catalogue | catalogue | Katalog | каталогъ | katalog.

*katastrof' catastrophe | catastrophe | Katastrophe | катастрофа | katastrofa.

*katedr' chaire | chair of state | Katheder, Kanzel | каѳедра | katedra.

*kategori' catégorie | category | Kategorie | категорія | kategorja.

*katolik' catholique | catholic | Katholik | католикъ | katolik.

kaŭĉuk' caoutchouc | india rubber | Kautschuk | каучукъ | kauczuk.

kavaleri' cavalerie | cavalry | Kavallerie | конница | jazda.

kazern' caserne | barracks | Kaserne | казарма | koszary.

*kilogram' kilogramme | kilogram | Kilogramm | килограммъ | kilogram.

*kilometr' kilomètre | kilometer | Kilometer | километръ | kilometr.

klasik' classique | classic | klassisch | классическій | klasyczny.

*klient' client | client | Klient, Patient, Kunde | кліентъ | klijent.

kliŝ' clicher | stereotype | klischieren | дѣлать клише | robić kliszę.

*kloak' cloaque | common sewer | Kloake | клоака | kloaka.

*koeficient' coefficient | coefficient | Koeffizient | коефиціентъ | współczynnik.

kofr' coffre, malle | coffer | Koffer | сундукъ | kufer.

kokard' cocarde | cockade | Kokarde | кокарда | kokarda.

*kolegi' collège | college | Kollegium | коллегія | kolegjum.

kolik' colique | colic | Kolik | колика | kolka.

*kolonel' colonel | colonel | Oberst | полковникъ | pułkownik.

*koloni' colonie | colony | Kolonie | колонія | kolonja.

*kolos' colosse | colossus | Koloss | колоссъ | kolos.

kolz' colza | colza | Raps | сурѣпица | rzepak.

*komedi' comédie | comedy | Lustspiel | комедія | komedja.

*komet' comète | comet | Komet | комета | kometa.

komik' comique | comical | komisch | комическій | komiczny.

*komisar' commissaire | commissary | Kommissar | комиссаръ | komisarz.

*kompani' compagnie | company | Kompanie | общество (торг.) | spółka.

*komparativ' comparatif | comparative (gram.) | Komparativ | сравнительная степень | stopień wyższy.

kompas' boussole | mariner’s compass | Kompass | компасъ | kompas.

kompens' compenser | compensate | aufwiegen, ersetzen | компенсировать | kompensować.

*kompetent' compétent | competent | kompetent, zuständig | компетентный | kompetentny.

kompil' compiler | compile | kompilieren | компилировать | kompilować.

*komplik' compliquer | complicate | verwickeln | усложнять | komplikować.

*kompliment' compliment | compliment | Kompliment | комплиментъ | komplement.

*kompon' composer (mus.) | compose | komponieren | компонировать | komponować.

*koncentr' concentrique | concentrate | konzentrisch | концентрическій | koncentryczny.

*koncert' concert | concert | Konzert | концертъ | koncert.

konfisk' confisquer | confiscate | konfiszieren | конфисковать | konfiskować.

*kongres' congrès | congress | Kongress | конгрессъ | kongres.

kontakt' contact | contact | Kontakt, Berührung | контактъ | kontakt.

*kontinent' continent | continent | Kontinent, Festland | материкъ | ląd.

kontrabas' contrebasse | double-bass | Kontrabass | контрабасъ | kontrabas.

*kontralt' contralto | contralto | Altstimme | контральтъ | kontralt.

kontrapunkt' contrepoint (mus.) | counterpoint | Kontrapunkt | контрапунктъ | kontrapunkt.

*kontrast' contraste | contrast | Gegensatz | контрастъ | kontrast.

kontrol' contrôler | check, verify | kontrollieren | контролировать | kontrolować.

*kopek' copek | kopeck | Kopeke | копейка | kopiejka.

*koral' corail | coral | Koralle | кораллъ | koral.

*koridor' corridor | corridor | Korridor | корридоръ | korytarz.

*korne' cornée | cornea | Hornhaut | роговица | rogówka.

kornet' cornet | cornet | Kornett (Musik-Instrument) | корнетъ-пистонъ | kornet (trąbka).

*kornik' corneille | crow | Krähe | ворона | wrona.

*korsar' corsaire | corsair | Korsar | морской разбойникъ | korsarz.

korset' corset | stays | Korsett | корсетъ | gorset.

korvet' corvette | sloop | Korvette | корветъ | korweta.

kotiz' se cotiser | subscribe, contribute | einen Beitrag zahlen, einlegen | платить членскій взносъ | płacić składkę członkowską.

kotlet' côtelette | cutlet | Kotelett | котлетка | kotlet.

*kozak' cosaque | cossack | Kosak | казакъ | kozak.

krab' crabe | crab | Krabbe | крабъ | krab.

*kredit' crédit | credit | Kredit | кредитъ | kredyt.

krest' crête (de coq) | crest (of a cock) | Kamm (des Hahnes) | гребень (пѣтушій) | grzebień (koguci).

*krucifiks' crucifix | crucifix | Kruzifix | распятіе | krucyfiks.

kult' culte | worship, cult | Kultus | культъ | kult.

*kultur' culture | culture | Kultur | культура | kultura.

kupe' compartiment (de wagon) | compartment | Coupé, Abteil | отдѣленіе (въ вагонѣ), купэ | przedział (w wagonie).

kupon' coupon (fin.) | coupon | Coupon, Zinsschein | купонъ | kupon.

*kurioz' curieux, singulier | curious, singular | kurios, merkwürdig | курьезный | osobliwy.

*kurs' cours | course | Kursus, Kurs | курсъ | kurs.

kursiv' cursif, italique | cursive, italics | kurrent (Schrift) | курсивъ | kursywa.

*kvadrat' carré | square | Quadrat | квадратъ | kwadrat.

*kvalit' qualité | quality | Qualität | качество | jakość, gatunek.

kvint' quinte (mus.) | quint | Quinte | квинта | kwinta.

*kvintesenc' quintessence | quintessence | Quintessenz | квинтесенція | kwintesencja.

L

*labirint' labyrinthe | labyrinth | Labyrinth | лабиринтъ | labirynt.

lanc' lance | lance | Lanze | копье | lanca.

larik' mélèze | larch tree | Lärchenbaum | лиственница | modrzew.

latun' laiton | brass | Messing | латунь | mosiądz.

lavend' lavande | lavender | Lavendel | лаванда | lawenda.

*lazur' azur | azure | Lasur | лазурь | lazur.

letargi' léthargie | lethargy | Lethargie, Schlafsucht | летаргія | letarg.

lice' lycée | high-school | Lyzeum | лицей | liceum.

lirik' lyrique (poésie) | lyric (poetry) | lyrische Poesie | лирика | liryka.

*list' liste | list | Liste | списокъ | lista.

*literatur' littérature | literature | Literatur | литература | literatura.

(*)litograf' lithographier | to lithograph | lithographieren | литографировать | litografować.

*liturgi' liturgie | liturgy | Liturgie | литургія | liturgja.

*logik' logique | logic | Logik | логика | logika.

lojal' loyal | loyal | loyal, bieder | лояльный | lojalny.

lokomobil' locomobile | portable engine | Lokomobile | локомобиль | lokomobila.

*loteri' loterie | lottery | Lotterie | лотерея | loterja.

M

madon' madone | Madonna | Madonna | Мадонна | Madonna.

magnetism' magnétisme | magnetism | Magnetismus | магнетизмъ | magnetyzm.

mahagon' acajou | mahogany | Mahagoni | красное дерево | mahoń.

*makaron' macaron | macaroon | Makrone | макаронъ | makaronik.

makaroni' macaroni | macaroni | Makkaroni | макароны | makaron.

malv' mauve (bot.) | mallow | Malve | мальва | malwa.

mandat' mandat | mandate | Mandat, Auftrag | мандатъ | mandat.

mandolin' mandoline | mandoline | Mandoline | мандолина | mandolina.

*mani' manie | mania | Manie, Sucht | манія | manja.

*manifest' manifeste (subst.) | manifesto | Manifest | манифестъ | manifest.

manuskript' manuscrit | manuscript | Manuskript | рукопись | rękopis.

margarin' margarine | margarine | Margarine | маргаринъ | margaryna.

marĝen' marge | margin | Rand (im Buch) | поле (книги) | margines.

*marionet' marionnette | puppet | Marionette | маріонетка | marjonetka.

markiz' marquis | marquis | Marquis | маркизъ | markiz.

*marmelad' marmelade | marmalade | Marmelade | мармеладъ | marmelada.

*martir' martyr | martyr | Märtyrer | мученикъ | męczennik.

masaĝ' massage | massage | Massage | массажъ | masaż.

*matematik' mathématique | mathematics | Mathematik | математика | matematyka.

*materi' matière | matter (substance) | Materie | матерія | materja.

*material' matériel, matériaux | material | Material | матеріалъ | materjał.

mazurk' mazurka | mazurka | Mazurka | мазурка | mazurek.

*medicin' médecine | medicine | Medizin | медицина | medycyna.

meduz' méduse | medusa | Qualle, Meduse | медуза | meduza.

melas' mélasse | molasses | Melasse | патока | melasa.

*melodi' mélodie | melody | Melodie | мелодія | melodja.

melodram' mélodrame | melodrama | Melodrama | мелодрама | melodramat.

menu' menu | menu | Menü, Speisekarte | меню | menu.

metafizik' métaphysique | metaphysics | Metaphysik | метафизика | metafizyka.

*metafor' métaphore | metaphor | Metapher | метафора | metafora.

metal' métal | metal | Metall | металлъ | metal.

*metamorfoz' métamorphose | metamorphosis | Metamorphose, Verwandlung | метаморфоза | metamorfoza.

metod' méthode | method | Methode | методъ | metoda.

*metr' mètre | meter | Meter | метр | metr.

*miasm' miasme | miasma | Miasma | міазмы | mjazmat.

*miaŭ' miauler | mew | miauen | мяукать | miauczeć.

*miliard' milliard | thousand millions | Milliarde | милліардъ | miljard.

*mimik' mimique | mimicry | Mimik | мимика | mimika.

minaret' minaret | minaret | Minaret | минаретъ | minaret.

*mineral' minéral | mineral | Mineral | минералъ | minerał.

*miniatur' miniature | miniature | Miniatur | миньятюра | minjatura.

*ministr' ministre | minister (of state) | Minister | министръ | minister.

*mirakl' miracle | miracle | Mirakel, Wunder(werk) | чудо | cud.

*miriad' myriade | myriad | Myriade | миріада | mirjada.

mit' mythe | myth | Mythe | миѳъ | mit.

*mitologi' mythologie | mythology | Mythologie | миѳологія | mitologja.

mitr' mitre | mitre | Mitra | митра | mitra.

mobiliz' mobiliser | mobilise | mobilisieren | мобилизировать | mobilizować.

modern' moderne | modern | modern | современный | współczesny.

modul' moduler | modulate | modulieren | модулировать | modulować.

molekul' molécule | molecule | Molekül | молекула | molekuła.

molusk' mollusque | mollusc | Molluske | моллюскъ | mięczak.

*monolog' monologue | monologue | Monolog | монологъ | monolog.

monopol' monopole | monopoly | Monopol | монополія | monopol.

*moral' moral | moral | moralisch | нравственный | moralny.

morfin' morphine | morphia | Morphium | морфій | morfina.

mosk' musc | musk | Moschus | мускусъ | piżmo.

*moske' mosquée | mosque | Moschee | мечеть | meczet.

motiv' motif, raison | motive | Motiv, Grund | мотивъ | motyw.

*motor' moteur | motor | Motor | двигатель | motor.

mumi' momie | mummy | Mumie | мумія | mumja.

munici' munition | ammunition | Munition | аммуниція | amunicja.

muz' muse | muse | Muse | муза | muza.

muze' musée | museum | Museum | музей | muzeum.

*muzik' musique | music | Musik | музыка | muzyka.

N

*naft' naphte | naphtha | Naphta | нефть | nafta.

*naiv' naïf | artless | naiv | наивный | naiwny.

*narkotik' narcotique | narcotic | narkotisch | наркотическій | narkotyczny.

nav' nef (arch.) | nave | Schiff | среднее пространство въ церкви | nawa.

*negr' nègre | negro | Neger | негръ | negr.

*nektar' nectar | nectar | Nektar | нектаръ | nektar.

*nerv' nerf | nerve | Nerv | нервъ | nerw.

nikel' nickel | nickel | Nickel | никель | nikiel.

*nimf' nymphe | nymph | Nymphe | нимфа | nimfa.

nod' nœud | knot | Knoten | узелъ | węzeł.

*normal' normal | normal | normal | нормальный | normalny.

nostalgi' nostalgie | nostalgia | Heimweh | ностальгія | nostalgja.

novel' nouvelle (lit.) | short story | Novelle | повѣсть | nowela.

*nunci' nonce | nuncio | Nuntius (päpst. Gesandter) | нунцій | nuncjusz.

O

*oaz' oasis | oasis | Oase | оазисъ | oaza.

oblikv' oblique | oblique | schräg | косой | śkośny.

*ocean' océan | ocean | Ozean | океанъ | ocean.

*od' ode | ode | Ode | ода | oda.

oficial' officiel | official | offiziell | офиціальный | oficjalny.

ogiv' ogive | ogive | Spitzbogen | крестовый сводъ | łuk strzałkowaty.

omnibus' omnibus | omnibus | Omnibus | омнибусъ | omnibus.

*oper' opéra | opera | Oper | опера | opera.

*operaci' opération (chir.) | operation | Operation | операція | operacja.

*opi' opium | opium | Opium | опій | opjum.

optik' optique | optics | Optik | оптика | optyka.

optimist' optimiste | optimist | Optimist | оптимистъ | optymista.

*orator' orateur | orator | Redner | ораторъ | mówca.

*organ' organe | organ | Organ | органъ | organ.

*organism' organisme | organism | Organismus | организмъ | organizm.

*organiz' organiser | organize | organisieren | организовать | organizować.

origin' origine | origin | Ursprung | происхожденіе | pochodzenie.

*original' original | original | Original | оригиналъ | oryginał.

orkestr' orchestre | orchestra | Orchester | оркестръ | orkiestra.

*ortografi' orthographe | orthography | Rechtschreibung | правописаніе, орѳографія | pisownia.

ovaci' ovation | ovation | Ovation, Huldigung | овація | owacja.

P

*pacient' patient (méd.) | patient | Patient | паціентъ | pacjent.

paĉul' patchouli | patchouli | Patschuli | пачули | paczula.

palisandr' palissandre | rosewood | Palisanderholz | палисандръ | palisander.

palt' paletot, pardessus | overcoat | Ueberzieher | пальто | palto.

*pantomim' pantomime | pantomime | Pantomime, Gebärdenspiel | пантомима | pantomina.

parafin' paraffine | paraffine | Paraffin | парафинъ | parafina.

*paragraf' paragraphe | paragraph | Paragraph | параграфъ | paragraf.

*paralel' parallèle | parallel | parallel | параллельный | równoległy.

*parlament' parlement | parliament | Parlament | парламентъ | parlament.

parodi' parodie | parody | Parodie | пародія | parodja.

*paroksism' paroxysme | paroxysm | Paroxysmus | пароксизмъ | paroksyzm.

*pasiv' passif | passive | passiv, leidend, untätig | пассивный | bierny.

*paskvil' pasquinade, pamphlet | pasquinade | Schmähschrift | пасквиль | paszkwil.

patent' patente, brevet | patent | Patent | патентъ | patent.

*patos' pathos, expression | pathos, passion | Schwulst, Pathos | паѳосъ | patos.

*patriot' patriote | patriot | Patriot | патріотъ | patryjota.

*patriotism' patriotisme | patriotism | Patriotismus | патріотизмъ | patryjotyzm.

patron' patron | patron | Schutzherr, Gönner | патронъ | patron.

pedal' pédale | pedal | Pedal | педаль | pedał.

pedant' pédant | pedant | Pedant | педантичный | pedant.

pedel' appariteur (bedeau) | beadle | Pedell | педель | pedel.

penc' penny | penny | Penny | пенни | pens.

pepsin' pepsine | pepsine | Pepsin | пепсинъ | pepsyna.

percept' perception (phil.) | perception | Wahrnehmung | перцепція | percepcja.

period' période | period | Periode, Zeitabschnitt | періодъ | okres.

*perspektiv' perspective | perspective | Perspektive | перспектива | perspektywa.

*peruk' perruque | wig | Perücke | парикъ | peruka.

*pfenig' pfennig | pfennig | Pfennig | пфеннигъ | fenig.

*pian' piano | piano | Piano, Klavier | піанино | pjanino.

*pigme' pygmée | pygmy | Pygmäe, Zwerg | пигмей | pigmejczyk.

*pilgrim' aller en pèlerinage | go on a pilgrimage | pilgern | путешествовать къ святымъ мѣстамъ | iść na pielgrzymkę.

*piramid' pyramide | pyramid | Pyramide | пирамида | piramida.

*pirat' pirate | pirate | Pirat | пиратъ | pirat.

platan' platane | plane-tree | Platane | платанъ | platan.

pneŭmatik' pneumatique | pneumatics | Pneumatik | пневматика | pneumatyka.

*podagr' goutte (méd.) | gout | Podagra, Fussgicht | подагра | podagra.

*poem' poème | poem | Gedicht | поэма | poemat.

*poet' poète | poet | Poet, Dichter | поэтъ | poeta.

*poezi' poésie | poetry | Poesie | поэзія | poezja.

*polemik' polémique | polemics | Polemik | полемика | polemika.

*politik' politique | politics | Politik | политика | polityka.

polk' polka | polka | Polka | полька (тан.) | polka (taniec).

pomad' pommade | pomatum | Pomade | помада | pomada.

*por' pore | pore | Pore | пора | pora (otworek).

*poz' poser (phot.) | pose | posieren | позировать | pozować.

*pozici' position | position | Lage | позиція | pozycja.

*pozitiv' positif | positive | positiv, bestimmt | позитивный | pozytywny.

*prefekt' préfet | prefect | Präfekt, Vorsteher | префектъ | prefekt.

prefiks' préfixe | prefix | Präfix | префиксъ | przedrostek.

*prelat' prélat | prelate | Prälat | прелатъ | prałat.

prelud' prélude | prelude | Präludium, Vorspiel | прелюдія | preludjum.

*princip' principe | principle | Prinzip, Grundsatz | принципъ | zasada.

prism' prisme | prism | Prisma | призма | pryzmat.

*problem' problème | problem | Problem, Aufgabe | задача, вопросъ | zadanie, zagadnienie.

*procesi' procession | procession | Prozession | процессія | procesja.

*profesor' professeur | professor | Professor | профессоръ | profesor.

profil' profil | profile | Profil | профиль | profil.

prognoz' pronostic | prognosis | Prognose | прогнозъ | prognoza.

*program' programme | programme | Programm | программа | program.

*projekci' projection | projection | Projektion | проекція | projekcja.

*prolog' prologue | prologue | Prolog | прологъ | prolog.

*propagand' propagande | propaganda | Propaganda | пропаганда | propaganda.

proporci' proportion | proportion | Proportion | пропорція | proporcja.

prospekt' prospectus | prospectus | Prospekt | проспектъ (объявленіе) | prospekt.

*protekt' protéger | protect, patronise | beschützen | покровительствовать | protegować, bronić.

*protest' protester | protest | protestieren | протестовать | protestować.

protokol' protocole | minutes of proceedings | Protokoll | протоколъ | protokół.

*providenc' Providence | Providence | Vorsehung | Провидѣніе | Opatrzność.

*provizor' provisoire | provisional | provisorisch | временный | prowizoryczny, czasowy.

*proz' prose | prose | Prosa | проза | proza.

prozodi' prosodie | prosody | Prosodie | просодія | prozodja.

*psalm' psaume | psalm | Psalm | псаломъ | psalm.

puding' pouding | pudding | Pudding | пуддингъ | budyń.

pulĉinel' polichinelle | punchinello | Hanswurst | полишинель | poliszynel.

*puls' pouls | pulse | Puls | пульсъ | puls.

pupitr' pupitre | reading-desk | Pult | пюпитръ | pulpit.

*pustul' pustule | pustule | Pustel | пустула | krosta.

R

rabarb' rhubarbe | rhubarb | Rhabarber | ревень | rabarbar.

rabi' rage (méd.) | rabid, rabies | Tollwut | бѣшенство | wścieklizna.

*raci' rationnel | rational | rational, vernünftig | раціональный | racjonalny.

*radikal' radical | radical | radikal | радикальный | radikalny.

*raket' fusée | rocket | Rakete | ракета | rakieta.

*ras' race | breed | Rasse | раса | rasa.

*real' réel | real | real, wirklich | реальный | realny.

rebus' rébus | rebus | Rebus | ребусъ | rebus.

*recept' ordonnance (méd.) | recipe, prescription | Rezept | рецептъ | recepta.

redakt' rédiger | edit, draw up | redigieren | редактировать | redagować.

ref' ris (marine) | reef (in a sail) | Reff | рифъ (у паруса) | ref.

*reformaci' (la) Réformation | reformation | Reformation | реформація | reformacja.

refut' réfuter | refute | widerlegen | опровергнуть, отразить возраженіе | zbić (zarzuty).

*reklam' réclame | advertisement | Reklame | реклама | reklama.

*relief' relief (sculpt.) | relief | Relief | рельефъ | reljef.

rendevu' rendez-vous | appointment | Rendez-vous | свиданіе | schadzka.

repertuar' répertoire | repertory | Repertoir, Spielplan | репертуаръ | repertuar.

*reputaci' réputation | reputation | Renommee, Ansehen | репутація | reputacja.

*respublik' république | republic | Republik | республика | rzeczpospolita.

*retorik' rhétorique | rhetoric | Rhetorik | реторика | retoryka.

*retort' cornue | retort (chem.) | Retorte | реторта | retorta.

*revoluci' révolution | revolution | Revolution | революція | rewolucja.

revolver' revolver | revolver | Revolver | револьверъ | rewolwer.

rezed' réséda | mignonette | Reseda | резеда | rezeda.

rezon' raisonner | to reason | urteilen, schliessen | разсуждать | rozumować.

*rezultat' résultat | result | Resultat | результатъ | rezultat.

ricin' ricin | castor-oil (plant) | Ricinus | касторовое масло | rycyna.

*ripar' réparer | repair | reparieren | починять | naprawiać.

*rism' rame (de papier) | ream | Ries (Papier) | стопа (бумаги) | ryza.

*ritm' rythme | rhythm | Rhythmus | ритмъ | rytm.

rojalist' royaliste | royalist | Royalist | роялистъ | rojalista.

*rol' rôle | part (in a play) | Rolle | роль | rola (sceniczna).

*roman' roman | romance | Roman | романъ | romans (lit.).

romb' rhombe (géom.) | rhomb | Rhombus | ромбъ | romb.

*rubl' rouble | rouble | Rubel | рубль | rubel.

rubus' mûre sauvage | blackberry | Brombeere | ежевика | jeżyna.

*rut' rue (bot.) | rue | Raute (Pflanze) | рута (бот.) | ruta.

*rutin' routine | routine | Routine | рутина | rutyna.

S

*sabr' sabre | sabre | Säbel | сабля | szabla.

sakrament' sacrement | sacrament | Sakrament | таинство | sakrament.

sald' solde (le) | balance of account | Saldo, Restbetrag | сальдо | saldo.

saliv' salive | spittle | Speichel | слюна | ślina.

sandal' sandale | sandal | Sandale | сандалій | sandał (obuwie).

*sankci' sanction | sanction | Sanktion | санкція | sankcja.

santal' santal | sandal-wood | Sandelholz | сандальное дерево | sandał (drzewo).

*sarkasm' sarcasme | sarcasm | Sarkasmus, Hohn | сарказмъ | sarkazm.

*satan' satan | satan | Satanas | сатана | szatan.

*satir' satire (litt.) | satire | Satire | сатира | satyra.

*satrap' satrape | satrap | Satrap | сатрапъ | satrapa.

*scen' scène | scene | Scene | сцена | scena.

*sekci' section | section | Sektion | секція | sekcja.

*sekreci' sécrétion | secretion | Absonderung | выдѣленіе | sekrecja.

*sekundant' témoin, second | second (in a duel) | Sekundant | секундантъ | sekundant.

*seminari' séminaire | seminary | Seminar (Anstalt) | семинарія | seminarjum.

*senat' sénat | senate | Senat | сенатъ | senat.

*sfer' sphère | sphere | Sphäre | сфера | sfera.

*simbol' symbole | symbol | Symbol, Sinnbild | символъ | symbol.

*simetri' symétrie | symmetry | Symmetrie | симметрія | symetrja.

simfoni' symphonie | symphony | Sinfonie | симфонія | symfonja.

*simpati' sympathie | sympathy | Sympathie | симпатія | sympatja.

sinkop' syncope | syncope | Synkope | синкопа | synkopa.

sinod' synode | synod | Synode | синодъ | synod.

sinonim' synonyme | synonym | Synonym | синонимъ | synonim.

*sintaks' syntaxe | syntax | Syntax | синтаксисъ | składnia.

*siren' sirène (myth.) | siren | Sirene | сирена | syrena.

*sistem' système | system | System | система | system.

skarlatin' scarlatine | scarlet fever | Scharlachfieber | скарлатина | szkarlatyna.

*skelet' squelette | skeleton | Skelett | скелетъ | szkielet.

*skeptik' sceptique | sceptic | skeptisch | скептическій | sceptyczny.

skerc' scherzo | scherzo | Scherzo | скерцо | scherzo.

skism' schisme | schism | Schisma | схизма, расколъ | schyzma.

*sociologi' sociologie | sociology | Soziologie | соціологія | socjologja.

sod' soude | soda | Soda | сода | soda.

sofism' sophisme | sophism | Sophismus | софизмъ | sofizmat.

*sofist' sophiste | sophist | Sophist | софистъ | sofista.

sole' sole | sole (fish) | Seezunge | скоба (рыба) | język (ryba).

solidar' solidaire | jointly liable | solidarisch | солидарный | solidarny.

solist' soliste | soloist | Solist | солистъ | solista.

somnambul' somnambule | somnambulist | Somnambule | лунатикъ | lunatyk.

sonat' sonate | sonata | Sonate | соната | sonata.

sonet' sonnet | sonnet | Sonett | сонетъ | sonet.

*spad' épée | sword | Degen | шпага | szpada.

*special' spécial | special | speziell, Spezial- | спеціальный | specjalny.

*specimen' spécimen | specimen | Probemuster | образецъ | próbka.

*spektakl' spectacle | spectacle | Anblick, Schauspiel, Vorstellung | спектакль | przedstawienie, widowisko.

*spiral' spirale | spiral | Spirale | спираль | linja spiralna.

spiritist' spirite | spiritist | Spiritist | спиритистъ | spirytysta.

sport' sport | sport | Sport | спортъ | sport.

*stadi' étape | stage | Stadium | стaдія | stadjum.

*statistik' statistique | statistics | Statistik | стaтистика | statystyka.

*statu' statue | statue | Statue | статуя | posąg.

statur' stature | stature | Statur, Gestalt | станъ, осанка | statura, postawa.

stearin' stéarine | stearine | Stearin | стеаринъ | stearyna.

strigl' étriller | to curry-comb | striegeln | чистить скребницей | czesać zgrzebłem.

strof' strophe | strophe, verse | Strophe | строфа | strofa.

struktur' structure | structure | Struktur, Gefüge, Bau | структура, строеніе | struktura, budowa.

*stud' étudier | study | studieren | изучать | studjować.

subtil' subtil | subtle | fein, spitzfindig | субтильный, тонкій | subtelny.

*sufiks' suffixe | suffix | Suffix | суффиксъ | przyrostek.

suflor' souffleur | prompter | Souffleur | суфлеръ | sufler.

*sultan' sultan | sultan | Sultan | султанъ | sułtan.

*superlativ' superlatif | superlative | Superlativ | превосходная степень | stopień najwyższy.

sutan' soutane | cassock | Sutane (Priesterkleid) | сутана | sutanna.

svarm' grouiller, fourmiller | swarm | wimmeln | роиться, копошиться | roić się.

Ŝ

*ŝanc' chance (probabilité) | chance (possibility) | Chance, Aussicht | шансъ | szansa.

ŝankr' chancre | chancre | Schanker | шанкеръ | szankier.

ŝarad' charade | charade | Scharade | шарада | szarada.

ŝiling' shilling | shilling | Schilling | шиллингъ | szyling.

*ŝovinism' chauvinisme | chauvinism | Chauvinismus | шовинизмъ | szowinizm.

*ŝovinist' chauvin | ultra-patriot | Chauvinist | шовинистъ | szowinista.

T

taksus' if | yew-tree | Eibe | тисъ | cis (drzewo).

*takt' mesure (mus.), tact | tact | Takt (mus.), Taktgefühl | тактъ | takt.

*taktik' tactique | tactics | Taktik | тактика | taktyka.

*taler' thaler | thaler | Taler | таллеръ | talar.

*tanin' tanin | tannin | Gerbstoff, Tanin | таннинъ | tanina.

*tapiok' tapioca | tapioca | Tapioka | тапіока | tapioka.

tarif' tarif | tariff | Tarif | тарифъ | taryfa.

task' tâche | task | Aufgabe | задача, обязанность | obowiązek, zadanie.

tatu' tatouer | tatoo | tätowieren | татуировать | tatuować.

*teatr' théâtre | theatre | Theater | театръ | teatr.

*tekst' texte | text | Text | текстъ | tekst.

telefon' téléphone | telephone | Telephon | телефонъ | telefon.

*telegraf' télégraphe | telegraph | Telegraph | телеграфъ | telegraf.

*telegram' télégramme | telegram | Telegramm | телеграмма | telegram.

*temperament' tempérament | temperament | Temperament, Gemütsart | темпераментъ | temperament.

*temperatur' température | temperature | Temperatur | температура | temperatura.

*templ' temple | temple | Tempel | храмъ | świątynia.

*tendenc' tendance | tendency | Tendenz | тенденція | tendencja.

teni' ténia | tape-worm | Bandwurm | ленточная глиста | tasiemiec.

*tenor' ténor | tenor | Tenor | теноръ | tenor.

*teolog' théologien | theologian | Theolog | богословъ | teolog.

*teologi' théologie | theology | Theologie | богословіе | teologja.

*teori' théorie | theory | Theorie | теорія | teorja.

*terapi' thérapeutique | therapeutics | Therapie | терапія | terapja.

tercet' trio | trio | Terzett | терцетъ | tercet.

*termit' termite | termite | Termit | термитъ | termit.

termometr' thermomètre | thermometer | Thermometer | термометръ | termometr.

tif' typhus | typhus | Typhus | тифъ | tyfus.

*tip' type | type | Typus | типъ | typ.

*tipografi' typographie | typography | Typographie | типографія | drukarnia.

*tiran' tyran | tyrant | Tyrann | тиранъ | tyran.

*titan' titan | Titan | Titan | титанъ | tytan.

tomat' tomate | tomato | Tomate | помидоръ | pomidor.

tonsur' tonsure | tonsure | Tonsur | тонзура | tonsura.

*torent' torrent | torrent | Bergstrom | потокъ | potok.

torped' torpille (engin) | torpedo | Torpedo | торпеда | torpeda.

*tradici' tradition | tradition | Tradition, Ueberlieferung | традиція | tradycja.

*tragedi' tragédie | tragedy | Tragödie | трагедія | tragedja.

*tragikomedi' tragi-comédie | tragi-comedy | Tragikomödie | трагикомедія | tragikomedja.

*traktat' traité | treaty, treatise | Abhandlung, Vertrag | трактатъ | traktat.

*transit' transit | transit | Transit, (Waren)durchgang | транзитъ | tranzyto.

*tribunal' tribunal | tribunal | Tribunal | трибуналъ | trybunał.

*tribut' tribut | tribute | Tribut, Abgabe, Steuer | дань | danina.

*triumf' triomphe | triumph | Triumph | тріумфъ | tryumf.

*trup' troupe (théâtre) | troop | Truppe | труппа | trupa.

*tunel' tunnel | tunnel | Tunnel | тунель | tunel.

turist' touriste | tourist | Tourist | туристъ | turysta.

U

*unison' unisson | unison | Gleichlaut | унисонъ | unison.

*uragan' ouragan | hurricane | Orkan | ураганъ | huragan.

urĝ' être urgent | be urgent | dringend sein | быть спѣшнымъ | być naglącym.

*utopi' utopie | utopia | Utopie | утопія | utopja.

*uvertur' ouverture (mus.) | overture | Ouverture | увертюра | uwertura.

V

vak' être vacant | be vacant | vakant sein | быть вакантнымъ | wakować.

*valor' valoir | be worth | wert sein | стоить, быть цѣннымъ | mieć wartość.

vampir' vampire | vampire | Vampir | вампиръ | wampir.

vanel' vanneau | lapwing | Kiebitz | пигалица | czajka.

*velociped' vélocipède | velocipede | Veloziped | велосипедъ | welocyped.

verand' véranda | veranda | Veranda | веранда | werenda.

verben' verveine | vervain | Eisenkraut | вербена | koszysko.

verdikt' verdict, arrêt, sentence | verdict | Verdikt | приговоръ | wyrok.

veteran' vétéran | veteran | Veteran | ветеранъ | weteran.

veterinar' vétérinaire | veterinary | Tierarzt | ветеринаръ | weterynarz.

vibr' vibrer | vibrate | vibrieren | вибрировать | wibrować.

vinjet' vignette | vignette | Vignette | виньетка | winieta.

vink' pervenche | periwinkle (bot.) | Immergrün | барвинокъ | barwinek.

visk' gui | mistletoe | Mistel | омела | jemiola.

vist' whist | whist | Whist | вистъ | wist.

vulgar' vulgaire | vulgar, common | vulgär, gemein | вульгарный | ordynarny.

Z

*zigzag' zigzag | zigzag | Zickzack | зигзагъ | zygzag.

*zodiak' zodiaque | zodiac | Zodiakus, Tierkreis | зодіакъ | zodiak.

*zoologi' zoologie | zoology | Zoologie | зоологія | zoologja.

*zuav' zouave | zouave | Zuave | зуавъ | żuaw.


(↑1) Vidu: Astrologo, la noton.

(↑2) Same: agronomo, antropologo, k.t.p.