Numero: 007180

Rubriko: politiko

Redaktoro: P. Gubbins

Prioritato: 2

Bildsugesto: mapo, kiu montras la situon de

Tuvalo

orektita versio

KOMUNIKADPOLITIKO

RiŠa per .tv

Amantoj de krucvortenigmoj konas °in, sed krome oni apenař scias pri la "insularo en Pacifiko". Nun tamen Tuvalo ver■ajne i°os ege populara, ne nur Šar la gnoma ■tato ╝us fari°is 189a membro de Unui°intaj Nacioj (UN), sed precipe pro °ia nacia simbolo en Interreto, mallongigo "tv". Jes, kompreneble, estas la sama kiel la mondvaste uzata mallongigo de televido -- kaj °uste en tio trovi°as granda ■anco por la nova UN-membro■tato.

25 kvadrataj kilometroj, 11 000 lo°antoj, 12 parlamentanoj, kvinpersona registaro -- jen la ciferoj, kiuj priskribas tiun ■tateton, kiu estas inter la plej malgrandaj de la mondo kiel Vatikano, Andoro, Monako ař Li­ten■tejno. Sed ankorař io alia estas karakteriza por la insularo kun la nomo Tuvalo: mezume la terenoj situas nur 4 m super marnivelo. Kaj tio estas la plej granda problemo de la insular-■tato: pro la tutmonda varmi°o sekve de klimata ■an°i°o degelas polusaj glacioj, kio kařzas plialti°on de marniveloj. Tio signifas por Tuvalo, ke iam °i povus subakvi°i; Šiujare oni jam nun mezuras plialti°on de la marnivelo je du °is tri milimetroj. Kio okazos, se la klimata katastrofo ne estos haltigebla ař eŠ "progresos"?

Venenaj gasoj

La tuvalanoj timas pri sia ekzisto, kaj pro tio la ■tato decidis membri°i en UN, "pro la intereso de estontaj generacioj", diris ministroprezidanto Bikenibeu Paeinu en la UN-sidejo en Novjorko. Kun aliaj insul■tatoj en simila situacio, Tuvalo volas enga°i sin por internaciaj kontraktoj pri reduktado de la venenaj gasoj, kiuj kařzas surteran varmi°on. Sed por tia enga°i°o oni bezonas monon, kiun Tuvalo ne havas. La malriŠa lo°antaro vivtenas sin precipe per simpla fi■kaptado. Sen konstanta financa subteno de Ařstralio, Nov-Zelando kaj la eksa kolonia potenco Britio, la registaro povus eŠ ne pagi la flugon por sia delegitaro al UN.

Sed nun la gnoma ■tato malkovris trezoron, per kiu °i povas riŠi°i: sian internacie uzatan mallongigon en Interreto ".tv" (kiel ".de" por Germanio ař ".be" por Belgio). Ho, kiom feliŠaj estus televidaj kompanioj, se ili povus uzi tian mallongigon, Šar kompreneble "RTL.tv" estus multe pli konvena adreso ol "RTL.com".

Adres-fina╝o

Do, Tuvalo vendis la rajtojn je sia adres-fina╝o kun la punkto antař tv por 20 milionoj da usonaj dolaroj al kanada kompanio "Information.ca", kiu disvendas °in mondvaste. El la licencoj la insulara ■tateto enspezos, lař taksoj, Šiujare °is 60 milionojn da usonaj dolaroj -- vera financa beno por la ftiza fisko tuvala. La novajn riŠa╝ojn oni volas uzi ne nur por mediprotektado, sed ankař por akceli turismon kaj tiel krei pliajn financfontojn. ěis nun nur malmultaj turistoj el riŠaj landoj trovis la vojon al la fora insularo; sed ili lařte lařdas la belegajn sablajn pla°ojn Še turkis-kolora oceano kiel veran paradizon. Ău kun multa turismo tia idilio restos paradizo, estas alia afero. Amasa turismo, kiel konate, alportas ne nur benojn.

Kiel ajn, pri la benoj de moderna komunikado tio estas bela leciono, Šar ni vidas, ke Interreto povas helpi malriŠajn ■tatajn gnomojn en medipolitiko, kondiŠe ke ili havas avidatan mallongigon ...

Stefan MAUL

 ;